Huishoudelijk reglement

printen

Algemeen

Artikel 1 - Algemene Bepalingen
De toerfietsclub “Wieler Toer Club de Hellen”, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 21 november 1980 en is gevestigd te Goirle.

Leden en lidmaatschap

Artikel 2 - Leden
De vereniging bestaat uit:
 • actieve leden;
 • rustende leden;
 • leden van verdienste;
 • ereleden.
Actieve leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Rustende leden zijn natuurlijke personen die hun gewone lidmaatschap willen beëindigen omdat zij de toerfietssport niet meer actief beoefenen, maar lid willen blijven van de vereniging.
Als lid van verdienste kunnen worden benoemd, zij die zich als lid van de vereniging gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Een voorstel tot het benoemen kan geschieden door het bestuur ofwel door actieve leden van de vereniging. Benoeming geschiedt door de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Als ereleden kunnen worden benoemd, zij die zich als lid van de vereniging gedurende een lange periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Een voorstel tot het benoemen kan geschieden door het bestuur ofwel door actieve leden van de vereniging. De benoeming dient te geschieden door de Algemene Ledenvergadering met 2/3 meerderheid van de stemmen. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de actieve leden van de vereniging.

Artikel 3 - Het lidmaatschap
 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de penningmeester te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten, worden aangemeld bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).
Artikel 4 - Aanneming van leden
 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de penningmeester namens het bestuur genomen. De penningmeester kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren; in voorkomende gevallen beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan via de website van de vereniging. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
  Artikel 5 – Duur van het lidmaatschap
 1. het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot 1 januari;
 2. het lidmaatschap duurt ten minste één kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Artikel 6 - Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
 1. schriftelijke opzegging aan het bestuur, tegen het einde van enig verenigingsjaar, mits de opzegging voor 1 januari geschiedt;
 2. overlijden;
 3. opzegging namens de vereniging, indien het lid zijn verplichtingen namens de vereniging niet nakomt. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur;
 4. royement door de vereniging, indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Royement kan door het verenigingsbestuur worden uitgesproken en door de Algemene Ledenvergadering worden bekrachtigd. Het royement treedt in op de dag van de uitspraak door het verenigingsbestuur.
Artikel 7 - Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
 1. zij hebben het recht om deel te nemen aan de toertochten en trainingsritten, georganiseerd door de vereniging, welke onder de voorwaarden van de toercommissie regels plaatsvinden. Tevens hebben zij recht op deelname aan alle andere activiteiten georganiseerd door de vereniging;
 2. leden van de vereniging zijn automatisch aangesloten bij de NTFU. Jaarlijks ontvangen zij de bescheiden die door de NTFU aan zijn leden ten behoeve van het toerfietsen worden uitgegeven;
 3. zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen;
 4. zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend;
 5. zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie;
 6. zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen;
 7. zij worden geacht op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement en verbinden zichzelf om zich aan de hierin opgenomen bepalingen te onderwerpen. Nieuwe leden kunnen na hun inschrijving als lid kennis nemen van het huishoudelijk reglement op de website van de vereniging. Bij wijziging van het huishoudelijk reglement worden alle leden van deze wijziging op de hoogte gesteld.
Artikel 8 – Contributie
 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. De contributie van actieve leden is opgebouwd uit een verplichte NTFU bijdrage en een verenigingsdeel. De verplichte NTFU bijdrage wordt altijd volledig doorberekend; het verenigingsdeel wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Rustende leden worden onderverdeeld in rustende leden met en rustende leden zonder een NTFU licentie. Rustende leden zonder NTFU licentie betalen enkel het verenigingsdeel van de contributie, zoals dit jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Rustende leden met NTFU licentie betalen het totale, voor dat jaar vastgestelde, bedrag aan contributie.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
Naar boven